Crkva Sv.Petar i Pavle-Javorje


U hra­mu Sv. apo­sto­la Pe­tra i Pa­vla u Ja­vor­ju kod Ža­blja­ka na pra­znik, Pe­trov­dan, Sve­tu li­tur­gi­ju slu­žio je ža­bljač­ki pa­roh pro­to­je­rej Mi­li­vo­je Jo­vo­vić. U na­stav­ku oba­vlje­no je re­za­nje slav­skog ko­la­ča, za­tim odr­ža­no na­rod­no ve­se­lje i po­slu­že­nje za sve pri­sut­ne vjer­ni­ke. Do­ma­ćin sla­ve bio je Zo­ran Bla­go­jev Da­mja­no­vić sa po­ro­di­com.