Crkva Sv.Arhangel Mihailo-Štitarica

Ova jednobrodna građevina skromnih dimenzija, jednostavne obrade sazidana je od tesanog kamena, polukružne oltarske apside i zvonika u pročelju. Iznad vrata se nalazi natpis i rozeta. Ikonostas je u drvorezbarskoj ornamentici, ukrašen stilizovanim biljnim motivima, simetrično raspoređenim, sa naglašenom linearnošću kapitela, konzola i okvira ikona. Crkvu je 1899. godine osveštao mitropolit Mitrofan.
Crkva Sv.Arhangel Mihailo 2020