Crkva Sv.Joakim i Ana-Vidrovan

Vi­dro­van­ska cr­kva do la­ni bi­la je po­sve­će­na Sv. Ni­ko­la­ju Mir­li­kij­skom Ču­do­tvor­cu, a on­da joj je vra­će­no nje­no sta­re ime – Sv. Jo­a­ki­ma i Ane, ro­di­te­lja Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce. Taj hram iz­gra­đen je 1290. go­di­ne i za­du­žbi­na je sta­rog srp­skog ple­me­na Ugre­no­vi­ća, ali je kroz svo­ju vi­še­vje­kov­nu isto­ri­ju ru­šen pa ob­na­vljan. Pred kraj 19. vi­je­ka na te­me­lji­ma drev­ne i uru­še­ne cr­kve iz­gra­đe­na je no­va, ali je ta­da po­sve­će­na Sv. Ni­ko­la­ju.
Ini­ci­ja­ti­vu da se hra­mu vra­ti sta­ro ime i sla­va po­kre­nu­li su po­tom­ci Ugre­no­vi­ća, ko­ji ro­di­te­lje Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce pro­sla­vlja­ju kao za­štit­ni­ke svo­jih do­mo­va.
Be­sje­de­ći vla­di­ka je ka­zao da je Cr­kva Sv. Jo­a­ki­ma i Ane u Gor­njem Po­lju ne sa­mo u do­ba Ne­ma­nji­ća, već i u te­ža vre­me­na tur­sko­ga rop­stva, sa­ču­va­la vje­ru.